Általános üzleti elvek

Bevezetı

Az Általános üzleti elvek dokumentum az üzleti életben követendı fedhetetlenség és etikus
magatartás irányadó elveit fekteti le, megerısítve a Philipsnek a vállalati szinten felelıs
társadalmi tagként való magatartás és a fenntartható gazdasági, szociális, valamint
környezetvédelmi szempontokat figyelembevevı jövı iránti elkötelezettségét. Ezek az Általános
üzleti elvek irányítják a Philips üzleti döntéseit és lépéseit a világon mindenhol, és egyformán
vonatkoznak mind a vállalati szintő, mind pedig az egyes munkavállalók a Philips üzleti
tevékenységeivel kapcsolatos magatartására. Alkalmazása során az ide vonatkozó
jogszabályokat figyelembe kell venni.
 
Az Általános üzleti elvek dokumentum nem foglal mindent magában, azonban a minimális
magatartásbeli követelményeket lefekteti. Lehetıséget biztosít a termékdivíziók és az egyes
országok vezetéseinek arra, hogy további, helyi szinten érvényes viselkedési normákat
határozzanak meg. Az Általános üzleti elvek gyakorlati alkalmazásának megvalósítása
érdekében, GBP elıírások sorozata került kibocsátásra, amelyek betartása minden
munkavállaló számára kötelezı.
Emellett Külön Elıírások is megfogalmazásra kerülnek, amelyek a munkavállalók egyes
csoportjaira vonatkoznak, mint például a Pénzügyi etikai kódex, valamint a Beszerzés etikai
kódexe. A GBP Elıírások, valamint az egyes külön csoportokra vonatkozó Elıírások az
Általános üzleti elvek elválaszthatatlan részét képezik (együttesen “GBP”). Az Igazgatótanács
által elfogadott és a Vizsgálóbizottság által jóváhagyott Általános üzleti elvek dokumentum
rendszeres idıközönként áttekintésre és, amennyiben szükséges, átdolgozásra kerül.

 

Annak biztosítása érdekében, hogy az üzleti etika kérdése a vállalaton belül a mindennapok
részévé váljon, a cég egészét felölelı képzési programot indítottunk útjára azért, hogy felhívjuk
a figyelmet. az Általános üzleti elvek elıírásaival való szigorú megfelelés feltétlen
szükségességére 2003. december

 

* Az Általános üzleti elvek dokumentumban a “Philips” valamint “Philips
vállalatok” kifejezések az egyszerőség kedvéért kerületek alkalmazásra és alattuk a Koninklijke
Philips Electronics N.V.-t képezı Philips cégcsoport és leányvállalataik értendıek.

 

1 Általános elkötelezettség

 
A Philips célja, hogy idıszerő és jelentıs technológia fejlesztések segítségével növelje az
emberek életminıségét. Egy olyan világban, ahol a technológia egyre inkább a napi életünk
minden aspektusára hatást gyakorol, a Philips arra törekszik, hogy az egészségügy, az életmód
és a fogyasztókat több lehetıség elérésére képessé tevı technológia területein a megoldások
nyújtásában vezetı szerepet játsszon, megörvendeztetve fogyasztóit olyan termékekkel és
szolgáltatásokkal, amelyek nemcsak, hogy kielégítik, de még túl is szárnyalják várakozásaikat.
A Philips törekvése, hogy felelısségteljes társadalmi partnerként viselkedjen, fedhetetlen
magatartást gyakorolva részvényesei, vevıi, munkavállalói, beszállítói, üzleti partnerei,
versenytársai, kormányok, illetve azok hatóságaik, továbbá bármely olyan fél irányába, akire
mőködése során hatással lehet. A Philips teljes mértékben betartja azon országok rá vonatkozó
jogszabályait, ahol tevékenységet folytat, illetve egy egészséges, hosszú távú együttmőködés
biztosítása érdekében, rendszeresen áttekinti a saját, illetve azoknak a szervezeteknek,
személyeknek az érdekeit, akikkel kapcsolatba kerül. A Philips törekszik arra, hogy alkalmazkodjék a helyi körülményekhez és, hogy az esetleges problémákat a legmegfelelıbb
módon kezelje az ide vonatkozó jogszabályok és felelıs magatartás elveinek betartásával.
Ebben a tekintetben a Philips támogatja az összes fél bevonásával történı párbeszéd és együttmőködés alapelvét.
 
1.1 Emberi jogok
 
Az Emberi Jogok Nyilatkozatának teljes tiszteletben tartásával, amelynek értelmében a
társadalom minden tagjának, beleérte a vállalatokat, kötelessége az emberi jogok tisztelte és
védelme, a Philips, a jogszerő üzleti tevékenysége keretein belül, támogatja és tiszteli az emberi
jogokat és törekszik annak biztosítására, hogy tevékenységei ne váljanak az emberi jogok
megsértésének eszközeivé. 

1.2 Gyermek -, elıírt - illetve kényszermunka


A Philips semmilyen körülmények között nem alkalmaz kényszer, elıírt, illetve gyermekmunkát,
amely megsértené a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 138. és 182. egyezményét.
 
1.3 Szabadpiaci verseny


A Philips támogatja a szabadpiaci verseny, mint üzleti tevékenységének alapjául szolgáló
alapelvét és betartja az alkalmazandó verseny jogszabályokat és elıírásokat.
 
1.4 Termék biztonság


A Philips mindenkori célja biztonságos termékek gyártása és biztonságos szolgáltatások nyújtása.
 
1.5 Titoktartás


A vevıkkel, munkavállalókkal, üzleti partnerekkel és más személyekkel személy szerint
kapcsoltba hozható információk a cég védelme alatt állnak.
 
1.6 Környezetvédelem


A fenntartható fejlıdéshez való elkötelezettségével megegyezıen, a Philips minden indokolt és
megvalósítható lépést megtesz, hogy tevékenységének a környezetre gyakorolt bármely káros hatásait minimalizálja.
 
2 Kötelezettségvállalás a vevık felé


A Philips-et az emberi élet jobbításának a szándéka vezérli. Célja, minden egyes vevı
megelégedése a kisebb és nagyobb technikai áttörések segítségével. Ennek a célnak az
érdekében a vállalat a vevıkkel való állandó párbeszéd fenntartására törekszik. A Philips
elkötelezetten figyel vevıire, hogy megtudja mik az igényeik, ily módon képes olyan megoldások
tervezésére és nyújtására, amelyeket a vevık valóban akarnak, és amelyekre igényt tartanak. A
Philips vevıit mindig becsületes és egyenes módon fogja kezelni, fenntartva a fedhetetlenség legmagasabb szintjét. 
 

3 Kötelezettségvállalás a részvényesek felé


A Philips számára kulcsfontosságú, hogy a jó vállalatvezetés nemzetközileg elfogadott
legmagasabb szintjével összhangban végezze tevékenységét. A Philips célja, hogy a
részvények értékét a kielégítı tıkehozam réven növelje, azzal a szándékkal, hogy a
részvényesek számára biztosítsa a stabil osztalék fizetést ugyanakkor a cégen belül elegendı
forrásokat tartva a nyereséges növekedéshez. A Philips nagyra értékeli a részvényesekhez és a
pénzpiacokhoz főzıdı viszonyát és idıben történı, rendszeres, valamint megbízható információt nyújt tevékenységeirıl, struktúrájáról, pénzügyi helyzetérıl, valamint teljesítményérıl.
 
4 Elkötelezettség a munkavállalók felé


A Philips munkavállalóit kulcsfontosságú értéknek tekinti. A vállalat központi fontosságúnak
tartja a munkavállalókkal folytatott jó kommunikációt, közremőködésüket és
felelısségvállalásukat, valamint bátorítja a munkavállalók személyes fejlıdését és tehetségük optimális felhasználását.
 
4.1 A szervezéshez való jog


A Philips elismeri és tekintetbe veszi a munkavállalók azon jogát, hogy szabadon dönthetnek
bármely szervezet alapításáról, illetve az ahhoz való csatlakozásról. A Philips a (helyi)
jogszabályok, elıírások, valamint a hatályos munkaügyi szabályok és joggyakorat keretein belül
tiszteletben tartja a munkavállalói jogát arra, hogy szakszervezetek és egyéb munkavállalói
szervezetek képviseljék ıket és a Philips, akár önmaga képviseletében, akár munkaadói
szervezetek útján, részt fog venni olyan tárgyalásokon, amelyek célja az alkalmazás feltételeivel kapcsolatos konszenzus elérése.
 
4.2 Egészség és biztonság


A Philips minden indokolt és megvalósítható lépést megtesz alkalmazottai egészségének és
biztonságának érdekében.
 
4.3 Egyenlı és igazságos bánásmód


Valamennyi munkavállalót egyenlı esély illeti meg és egyenlı bánásmódban részesül az
alkalmazás és foglalkoztatás során függetlenül a személyes hátterétıl, származásától, nemétıl,
nemzeti hovatartozásától, korától, szexuális beállítottságától, illetve vallási meggyızıdésétıl.
Ugyanez vonatkozik a munkavállalók toborzására is. A Philips arra törekszik, hogy ugyanazon a
szinten, hasonló helyen végzett, ugyanazon munkáért ugyanazon bérezés járjon. A vállalat a
diszkrimináció vagy zaklatás semmilyen formáját sem tolerálja.
 
4.4 Bérek és kifizetések


A bérezés és munkaidı meghatározása a helyi munkajogi szabályozáshoz igazodva történik és
legalább az irányadó iparági normákkal összhangban kell, legyen.
 
5 Elkötelezettség a szállítók és üzleti partnerek felé
 
A Philips szállítóival és üzleti partnereivel kölcsönösen elınyös kapcsolat kíván kialakítani.
Olyan szállítókat, valamint üzleti partnereket jutalmaz üzleti lehetıségekkel, akik elkötelezettek a
részvényeseikkel szembeni tisztességes magatartás és fedhetetlenség mellett és akik betartják
azon országok hatályos jogszabályait, ahol tevékenységeiket folytatják.

 

6 A Philips eszközei és információi
 
6.1 Az eszközök felhasználása és védelme
 
Minden munkavállaló felelıséggel tartozik a Philips eszközeinek és forrásainak, valamint a
vállalat üzleti partnerei által a Philips-nek átadott bizalmas információk megfelelı
felhasználásáért, védelméért és megırzéséért. A Philips eszközei és forrásai, valamint a
munkavállaló pozíciója következtében adódó lehetıségek csak a vállalat célkitőzéseinek
teljesítésére és nem személyes haszonszerzésre használhatóak fel.

 

6.2 Információk nem megfelelı nyilvánosságra hozatala

 
A Philips üzleti célú információit a vállalat vagyonaként tekinti, amelyek elvesztését, a velük való
visszaélést, illetve a nem megfelelı felhasználásukat és nyilvánosságra kerülésüket meg kell
akadályozni. A Philips elkötelezett amellett, hogy számára harmadik fél által rendelkezésre
bocsátott információt nem használja fel és amennyiben ennek gyanúja felmerül, akkor az a
személy, aki nyilvánosságra hozta az információt titoktartási kötelezettséget szegett meg, kivéve ha az információ:


a) általában a köztudomású azonban nem a Philips általi nyilvánosságra hozatal
eredményeképpen;
b) a Philips-tıl függetlenül került kidolgozásra vagy
c) a Philips tudomására az információ titoktartási kötelezettség nélkül jutott egy olyan harmadik
féltıl, akit nem köt semmilyen titoktartási kötelezettség, illetve törvény.
 
6.3 Bennfentes kereskedelem


Minden munkavállalónak be kell tartanai a Philips bennfentes kereskedelemre vonatkozó
szabályait. Ez azt jelenti, hogy olyan nem a nyilvánosságra tartozó információ, amely a Philips
részvényeinek piaci árát befolyásolná, szigorúan bizalmasan kezelendı mindaddig, amíg azt az
erre feljogosított vezetıség nyilvánosságra nem hozza. Továbbá, azoknak a munkavállalóknak,
akik olyan érzékeny információk birtokában vannak, amelyek a Philips részvényeinek árait és
ezekkel kapcsolatos jogokat befolyásolhatják tartózkodniuk kell a Philips részvények és
kapcsolódó jogok közvetlen vagy közvetett tranzakcióitól. Továbbá, a munkavállalóknak be kell
tartani a bennfentes kereskedelemre vonatkozó tételes szabályokat és elıírásokat más tızsdén jegyzett vállalatok értékpapírjaira vonatkozóan.
 
7 Üzleti fedhetetlenség
 
7.1 Vesztegetés; tranzakciók dokumentumai


A Philips üzleti tevékenysége minden tekintetében ragaszkodik a becsületességhez, a
fedhetetlenséghez és az igazságossághoz. A vesztegetés semmilyen formában nem fogadható
el; jutalék kifizetések és személyes ajándékok, illetve szívességek csak a GBP Elıírások szigorú
betartása mellett nyújthatóak, illetve fogadhatóak el. A Philips a vállalat egészén belül az
átláthatóság, illetve felelısségvállalás legmagasabb szintjeihez való megfelelésre törekszik. A
tranzakciókkal kapcsolatos dokumentumoknak pontosnak, teljesnek és naprakésznek kell
lenniük betartva a Philips számviteli szabályait. Dokumentálatlan alapok vagy számvitelileg
eszközként kategorizált tételek nem kerülhetnek kidolgozásra, illetve fenntartásra. 
 
7.2 Philips-en kívüli érdekeltségek


A munkavállalók nem rendelkezhetnek sem közvetlen vagy sem közvetett pénzügyi
érdekeltséggel egy beszállító vagy versenytárs vállalkozásában, a tızsdén nyilvánosan jegyzett cégekben lévı pénzügyi érdekeltség kivételével.
 
7.3 Politikai célú kifizetések


A Philips cégek, sem pénzben sem természetben, nem teljesítenek kifizetéseket, illetve nem nyújtanak adományokat politikai pártoknak, politikai szervezeteknek vagy egyes politikusoknak,csak abban az esetben, ha ezek a kifizetések a GBP Elıírások szigorú betartása mellett történnek. 
 
8 Az Általános üzleti elvek betartása
 
8.1 Szankció


A Philips valamennyi munkavállalójának be kell tartania az Általános üzleti elveket. Ezen
irányelvek megszegése fegyelmi eljárást vonhat maga után, beleértve az elbocsátást, továbbá bármely polgári, illetve büntetıjogi lépés megtételét.
 
8.2 Szabályszegések bejelentése


Az Általános üzleti elvek szabályszegésének bejelentését támogatandó, a bejelentések
szabályzata került megalkotásra, lehetıvé téve a munkavállalók számára panaszaik anonim
módon történı benyújtását, anélkül, hogy attól kellene tartaniuk, hogy bejelentéseik fegyelmi
eljárást vonnának maguk után.
 
8.3 Az Általános üzleti elvek betartása


Az Általános üzleti elvekkel való megfelelést ország és termékdivízió szintő a szabályok
betartását ellenırzi tisztviselık egész világot felölelı hálózata felügyeli, akik rendszeres
idıközönként jelentést küldenek a Vállalati Vizsgálóbizottság GBP –nek, amely javaslatot nyújt
be az Igazgatótanácsnak az Általános üzleti elvek gyakorlati alkalmazásáról és általában etikai
kérdésekrıl. Az Általános üzleti elvek betartásáról készült jelentés elválaszthatatlan részét
képezi a minden egyes egység/osztály vezetısége által az elnök-vezérigazgató / pénzügyi
igazgató a vállalat éves elszámolásainak igazoláshoz szükséges, évente készített Nyilatkozat az
üzleti ellenırzésekrıl dokumentumnak. Az alkalmazás betartásának folyamatait és menetét a Philips Belsı ellenırzési osztálya auditálja.

 

 

Általános Üzleti Elvek (angol rövidítése GBP) GBP Direktívák

GBP Direktívák ( Fordítás)

 

(a Philips Általános Üzleti Elvek dokumentum szerves része a Philips Általános Üzleti Alapelvek
anyagnak, amely mind a Koninklijke Philips Electronics N.V.-re, mind pedig leányvállalataira
vonatkozik

 

2011 November

 

1. Foglalkoztatási normák és emberi jogok


1.1 Az ILO egyezmények általános irányelv


A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyezményei a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
tagállamaira és nem pedig magánszemélyekre, illetve vállalatokra vonatkoznak.
A Philips támogatja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet azon célját, hogy általánosan elfogadott
foglalkoztatási normák alakuljanak ki. A Philips belsı folyamatokat és irányelveket fogadott el a
Nemzetközi Munkaügyi Szervezet hét Alap Egyezményének tartalmával összhangban, mint a
kényszermunka, a szervezéshez való jog, a kollektív megállapodás, az egyenlı és igazságos bánásmód, illetve a gyermekmunka.

 

1.2 Az Egyesült Nemzetek Global Compact programja


A Philips támogatja az Egyesült Nemzetek Global Compact programjának azon célját, hogy egy
fenntarthatóbb és szélesebb alapokon nyugvó globális gazdaság jöjjön létre. A Philips belsı
folyamatokat és irányelveket fogadott el az Egyesült Nemzetek Global Compact programjának
részét képezı tárgykörökben; mint az emberi jogok, a foglalkoztatási normák, a
környezetvédelem és a korrupció elleni küzdelem
Abban az esetben amennyiben jövıbeni üzleti tevékenység folytatása tervezett olyan országban,
ahol az emberi jogok betartása veszélyeztetve van, kötelezı az Általános Üzleti Elvek
betartásáért felelıs bizottságot tájékoztatni további utasításért.


1.3 A beszállítok és az üzleti partnerek magatartása


A Philips elvárja, hogy a beszállítói, ügynökei, disztribútorai és más egyéb üzleti partnerei a
részvényeseikkel szemben tanúsított magatartása becsületes és tisztességes legyen, tiszteletben
tartsák azoknak az országoknak a törvényeit, ahol üzleti tevékenységeiket folytatják és amint az
elvárható a gazdasági társaságoktól, támogassák és tartsák tiszteletben a nemzetközileg elfogadott
emberi jogokat és a fentiekkel összhangban ne sértsék meg azokat.


1.4 Kényszermunka


A Philips semmilyen körülmények között sem alkalmaz a Philips termékek gyártása vagy
összeszerelése folyamán kényszer, illetve elıírt munkát, olyan munkát, amelyet intézményekben
elhelyezett személyek végeznek, illetve kötelezı munkát, beleértve a politikai kényszerítés
eredményeképpen vagy átnevelés céljából végeztetett munkát.


Amennyiben a helyi törvények nem írják elı, a Philips munkavállalóinak foglalkoztatása nem
függvénye pénzösszeg, vagy eredeti, kormányhivatal által kiállított személyi igazolvány, útlevél

vagy munkavállalási engedély letétbe helyezésének. A helyi szabályok betartásával a
munkavállalóknak joga van megfelelı felmondási idı mellett a Philips-szel kötött munkaviszonyuk felmondására.

 

1.5 Gyermekmunka


A Philips nem alkalmaz gyermekmunkát, amely megsértené a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet
138. és 182. egyezményét.


2. Export ellenırzés és szankciók


2.1. Általános


Termékek, szoftverek, technológiák és szolgáltatások nem adhatók át, nem adhatók el és nem
vehetık meg az export ellenırzésre és szankciókra vonatkozó jogszabályok és elıírások
megfelelı betartása nélkül. Ezen jogszabályok és elıírások jogi kötelezettséget rónak a Philips-re
kereskedelmi embargók, gazdasági szankciók, ellenırzött termékek olyan anyagok, melyek
tömegpusztító fegyverek elıállításához használhatók, továbbá olyan ügyfelek/felek tekintetében,
akik érzékenynek minısülnek.
A Philips betartja az export ellenırzésre és szankciókra vonatkozó összes jogszabályt és elıírást,
amelyet, többek között az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa, az Európai
Biztonsági és Együttmőködési Szervezet, az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok
bocsátott ki.
A jogszabályoknak való meg nem felelés súlyos károkat okozhat a Philips-nek: export
kiváltságok megtagadása, vagy felfüggesztése, bírságok, büntetı és polgári jogi büntetések és/vagy nem kívánt nyilvánosság.


2.2. A Philips Export Ellenırzési Rendszere


Az export ellenırzésre vonatkozó szabályoknak való megfelelés a Szektorok/Business Group-ok
mőködı szervezeti egységeinek és jogi személyeinek a felelıssége.
A Philips az export ellenırzésre egységes, a teljes cégcsoportra vonatkozó kötelezı rendszert
alkalmaz. A Corporate Export Controls speciális szakértelmet nyújt az export ellenırzés hatálya
alá tartozó termékek, illetve az export ellenırzésre és szankciókra vonatkozó irányadó
jogszabályokról és szabályzatokról.
Üzleti kapcsolat létesítésekor kötelezı az embargó/szankció hatálya alatt álló országok
megfelelıségének, majd azt követıen a fél ellenırzése a Corporate Export Controls honlapján közzétett információk és kormányzati listák használatával.


3. Ajándékok


3.1 Általános rész


Üzleti döntések kizárólag a Philips érdekeit vehetik figyelembe nem pedig múlt – vagy jövıbeli
személyes nyereséget. A Philips a törvényes üzleti kapcsolatok erısítése és kiépítése érdekében
adhat, vagy elfogadhat üzleti szívességeket. Mivel a személyes szívességek és ajándékok
hátrányosan befolyásolhatják az üzleti kapcsolatokat, ezért ezek soha nem kérhetıek vagy
adhatóak olyan körülmények között, amelyek veszélyeztethetik az üzleti döntés feddhetetlenségét
vagy a tisztességtelenség látszatát kelthetik. Bármely ajándék vagy szívesség elfogadása vagy
felajánlása csak az esetben megengedett, amennyiben az összhangban áll a vonatkozó
jogszabályokkal, az Általános Üzleti Elvekkel (különös tekintettel a Direktíva 6. pontjára

(Vesztegetés és törvénybe ütközı kifizetések), illetve ahol releváns, a helyi vagy a szektor
specifikus GBP iránymutatásokkal. Az ajándékokkal és szívességekkel kapcsolatos bármely
kérdéseket az Általános Üzleti Elvek betartatásáért felelıs tisztségviselıvel (Compliance Officer)

 

3.2 Harmadik félnek adott ajándékok


Bármely Harmadik félnek adott ajándék (beleértve a Philips vendégeként sporteseményeken vagy
egyéb rendezvényeken való részvétel) csak üzleti illemnek megfelelı gesztusként adható, feltéve,
hogy ennek gyakorlata elfogadott mind az adott országban, mind pedig az iparágon belül és a
megbecsülés jeleként értékelhetı, továbbá összhangban áll a vonatkozó törvényekkel. Ajándék
készpénz formájában nem adható. Továbbá, az ajándék értéke nem lehet olyan mértékő, hogy az
az üzleti döntést esetlegesen befolyásolhatja és/vagy függıségi viszonyt hozhat létre vagy a
tisztességtelenség látszatát keltheti. Az a személy / Philips üzleti egység, aki jóváhagyta az
ajándéko(ka)t minden negyedév végén az Általános Üzleti Elvek Szabályzat betartatásáért felelıs
tisztségviselınek (Compliance Officer) egy teljes és pontos listát leadni köteles minden olyan
ajándékról, amelynek értéke, Philips termék esetében meghaladja a 200 eurót, vagy nem Philips
termék esetében pedig a 100 eurót. Amennyiben erre igény merülne fel, az a lista átadásra kerül a másik érintett fél vezetısége számára.

 

Az ajándékokkal kapcsolatos néhány egyéb irányelv:

 

 • Vevı vagy egyéb üzleti partner számára személyes pénzügyi segítség nyújtása tilos.
 • Az a személy / Philips üzleti egység, aki jóváhagyta a kifizetést köteles, legkésıbb
  minden negyedév végén, az Általános Üzleti Elvek Szabályzat betartatásáért felelıs
  tisztségviselınek (Compliance Officer) bármely a 200 eurót meghaladó kifizetésrıl
  beszámolni, amennyiben az országhatáron túli utazás és / vagy éjszakai szállás fedezésére
  szolgált. Amennyiben erre igény merülne fel, az a lista átadásra kerül a másik érintett fél
  vezetısége számára.
 • Minden olyan vevıi incentive programot, ami közvetlenül Philips termékek
  értékesítéséhez kötıdik, és a vevık értékesítıi csapatánál realizálódik, a Philips jogi
  osztályával elızetesen egyeztetni kell.
 • Kormányhivatalok és ügynökségek szigorú szabályzatokkal rendelkezhetnek üzleti
  ajándékok elfogadásával, szponzorációkkal, sport, illetve egyéb rendezvényekre történı
  meghívásokkal kapcsolatban. Ezen szabályzatokat szintén be kell tartani.

 

3.3 Harmadik féltıl kapott ajándékok


Kereskedelmi értékkel bíró ajándékok vagy személyes szívességek elfogadása nem megengedett.
Nem készpénz formájában adott ajándék (50 eurót meg nem haladó értékben) elfogadható,
amennyiben azt önként adják és valószínősíthetı, hogy az érintett Philips munkavállaló döntését
vagy cselekedeteit a Philips-nek végzett munkája során nem befolyásolja. Amikor egy ajándék
visszautasítása udvariatlanság lenne, akkor azt haladéktalanul át kell adni a GBP Általános
Üzleti Elvek betartatásáért felelıs tisztségviselınek (Compliance Officer). Az ilyen ajándékokat a
Philips rendszerint jótékonysági intézményeknek adományozza.

 

Az ajándékokkal kapcsolatos néhány további irányelv:

 • Nem megengedett a beszállítók vagy egyéb üzleti kapcsolat által nyújtott bárminemő személyes
  pénzügyi segítség, amelyet nem egy pénzügyi intézmény nyújtott annak normál üzletmenete révén.
 • Üzleti kapcsolatban lévı cégenként és azok vendégeként csak legfeljebb évente kétszer látogathatók sportesemények vagy egyéb rendezvények.
 • Olyan Harmadik fél, mint például egy (potenciális) beszállító által fizetett utazás, illetve éjszakai elszállásolás nem megengedett

 

4. A Philips-en kívüli munkavállalás


4.1 A Philips elvárja munkavállalóitól, hogy teljes elkötelezettséggel teljesítsék feladataikat

munkavégzésük során és elkerüljék a személyes vagy üzleti tevékenységeiknek és pénzügyi
érdekeiknek a fenti elkötelezettségükkel történı bármelyfajta (potenciális) ellentétét. Bármely a
Philips-en kívüli kötelezettségvállalás, illetve bármely (közvetlen vagy közvetett, mint például
családtagon vagy ismerısön keresztüli) pénzügyi érdekeltség, amely esetlegesen érdekellentétet
eredményezhet, azon nyomban bejelentendı a közvetlen felettesnek és a Compliance Officernek,
aki a közvetlen felettes részére tanácsot ad.


4.2 A Harmadik félnek nyújtott szolgáltatások pénzügyi javadalmazását át kell adni a Philipsnek.
Azonban a vállalatvezetés engedélyt adhat a munkavállaló azon szolgáltatásaiért nyújtott
kompenzációnak részben vagy egészben történı megtartására, amelyet a munkavállaló nagyrészt
szabadidejében végzett el. Ugyanezen szabály vonatkozik olyan javadalmazásokra is, amelyet
félállású tudományos posztokkal kapcsolatban kerülnek kifizetésre. Ez a rendelkezés nem
vonatkozik a szabadidıben nyújtott olyan szolgáltatásokra, melyek nem kapcsolódnak az
alkalmazott által a Philips-nél végzett szakmai tevékenységhez.


5. Kifizetések Harmadik fél részére

 

5.1 Általános rész


A Philips csak az átvett áru, illetve a teljesített szolgáltatás nyújtójának teljesít kifizetést. Egy
vállalat termékeiért vagy szolgáltatásaiért járó kifizetéseket mindig a vállalatnak és nem egy
magánszemélynek szabad csak teljesíteni. Egy offshore cég vagy magánszemély részére történı
kifizetés átirányítási kérés minden esetben visszautasításra kerül. Minden kifizetést megfelelıen
és korrektül kell a Belsı ellenırzés által végzett vizsgálatok céljából rendelkezésre álló
könyvelésbe bevezetni. „Könyvelésen kívüli” vagy titkos számlák nem lehetnek. A
Közvetítıkön, tanácsadókon, megbízottakon, disztribútorokon, kereskedıkön és más hasonló
Harmadik félen (a továbbiakban „Harmadik fél”) keresztüli kifizetések nem megengedettek.
Minden Harmadik félnek nyújtott kifizetések csak azok lehetnek, amelyeket magának a
Harmadik félnek szántak. A készpénzkifizetés nem megengedett és minden kifizetést csak
írásban megadott bankszámlára teljesíthetı. Az úgy nevezett számozott bankszámlára történı kifizetés tilos.

 

5.2 Jutalék kifizetés


A jelen Direktíva célja annak biztosítása, hogy a bárminemő vesztegetés tiltással kapcsolatban az
Általános Üzleti Elvekben lefektetett szigorú szabályok ne legyenek kijátszhatóak jutalék
fizetésekkel. (lásd még Direktívát 6.2. pontját is)

Ennek ellenére a jutalék kifizetés elfogadhatóságáról gondos értékelés és elbírálás alapján kell
dönteni a felelıs vezetésnek, figyelembe véve a tervezett jutalékra vonatkozó összes információt,
a nyújtandó szolgáltatást, valamint a Harmadik felet is, akinek az kifizetésre kerül, valamint a
Szektorok írásbeli iránymutatásait, szabályzatait (továbbiakban Szektor Szabályzat) elızetesen
egyeztetve a jogi osztállyal, hogy a javasolt kifizetés és az arra vonatkozó szerzıdés, megfelel-e a
helyi és nemzetközi jogi elıírásoknak és szabályoknak, illetve az Általános Üzleti Elveknek.

Bármely Harmadik fél részére történı jutalék kifizetést a Harmadik fél által a Philips-nek nyújtott
egyértelmő és bizonyítható szolgáltatásokkal kell igazolni.

 

5.3 Közvetítık, Tanácsadók, Megbízottak, disztribútorok, kereskedık és más hasonló
Harmadik felek,


A Harmadik fél (az 5.1. pontban meghatározottak szerint) díjazása a Harmadik fél által nyújtott
jogszerő szolgáltatásért nem haladhatja meg a szokásos és ésszerő kereskedelmi mértéket. A
Harmadik fél megbízása írásban megfogalmazott szerzıdéssel történik, amelynek minden esetben
hivatkoznia kell az Általános Üzleti Elvekre. Az összes ilyen szerzıdést az adott ország Szektor
vezetésének kell nyilvántartásba venni. A Harmadik Felet javasló személy, az országos szintő
vezetéssel szoros együttmőködésben, a Harmadik fél referenciáit alaposan köteles megvizsgálni
és az ilyen vizsgálat bizonyítéka az iratárban rendelkezésre kell hogy álljon. A Harmadik fél nem
lehet kormányzati tisztségviselı.


Az összes Harmadik fél nevérıl és az alkalmazásuk feltételeirıl nyilvántartást kell vezetni. A
Harmadik féllel kapcsolatos összes lényeges információt tartalmazó nyilvántartás a nemzeti
és/vagy Szektor kereskedelmi kerül vezetésre és bármely idıpontban a Belsı ellenırzés által
lefolyatott ellenırzés rendelkezésre kell, hogy álljon.


A Direktíva 5.3. pontjának további részleteit a Szektor Szabályzatok tartalmazzák.


6. Vesztegetés és törvénybe ütközı kifizetések


6.1. Általános rész


A Philips üzleti tevékenységét a helyi és a vonatkozó jogszabályok szigorú betartásával végzi,
beleértve a nemzeti és nemzetközi vesztegetés elleni jogszabályokat is és ugyanezt várja el az
üzleti Partnereitıl is. A vesztegetés olyan törvénybe ütközı kifizetés vagy más hasonló olyan
kompenzáció, amely arra szolgál hogy haszonszerzési céllal befolyásoljon magánszemélyeket,
szervezeteket vagy kormányhivatalnokokat. (A magánszemélyeknek és jogi személyeknek szóló
ajándékokra és kifizetésekre vonatkozó szabályokat a Direktíva 3. és 5. pontjai tartalmazzák.)


6.2. Vesztegetés elleni jogszabályok, Kormányzati Szervek


A Philips és a munkavállalói nem befolyásolhatják és nem kísérelhetik meg befolyásolni a
kormányzati szervek eljárását, nem szerezhetnek meg és nem tarthatnak vissza üzletet vagy
szerezhetnek üzleti elınyt jogosulatlan kifizetések, megvesztegetés, visszatérítés felajánlásával
vagy elfogadásával vagy más jogellenes módszerrel.

A vesztegetés elleni jogszabályok (beleértve az OECD (Gazdasági Együttmőködési és Fejlesztési
Szervezet) „A közszolgálatokban és a nemzetközi üzleti tevékenységben való megvesztegetés
elleni Egyezménye” (a továbbiakban OECD Egyezmény) valamint az Amerikai Egyesült
Államok Külföldön történı megvesztegetést tiltó törvénye (Foreign Corrupt Practices Act-FCPA)
és az Egyesült Királyság 2010 Megvesztegetés elleni törvénye ( továbbiakban „Megvesztegetés
elleni törvény”) alapján elfogadott nemzeti jogszabályokat is) általánosságban megtiltják a
fizetéseket, az ajánlatokat vagy az olyan felhatalmazásokat, melyek bármilyen értékkel bírnak,
akár közvetlenül, akár közvetetten Harmadik félen (például: disztribútor, közvetítı, tanácsadó
stb. vagy más olyan egyéb személyen keresztül aki a Philips nevében végez szolgáltatást,
tevékenységet) más személyek vagy állami hivatalnokok, politikai pártok, politikusok,
képviselıjelöltek, állami tulajdonban levı intézmények, vállalatok, közalkalmazottai, nemzetközi
szervezetek tisztviselıi illetve bármiféle törvényhozási, bírósági, államigazgatási pozíciót betöltı
tisztviselı (továbbiakban állami hivatalnokok) részére, azzal a céllal hogy üzletet szerezzen vagy
tartson meg, üzletet közvetítsen bárki számára, jogosulatlan üzleti elınyt szerezzen, vagy hogy
befolyásolja a jogalkotást vagy az állami hivatalnokok vagy egyéb személyek döntéseit. Ezek a
vesztegetés elleni jogszabályok nemcsak jogi személyekre vonatkoznak hanem
magánszemélyekre, mint munkavállalókra is. A vesztegetés-ellenes jogszabályok megszegése
súlyos pénzbüntetéssel, és akár szabadságvesztés büntetéssel is járhat (lásd a továbbiakban a
Direktívát 6.4. pontját).


A vesztegetés tényérıl, vagy annak gyanújáról való tudomászerzés esetén a Compliance Officernek
vagy a Jogi Osztálynak jelenteni kell. A vesztegetés tényérıl, vagy annak gyanújáról való
tudomászerzés is megvalósítja a Vesztegetés-ellenes jogszabály megsértését.
Nem mentesít a felelısség alól a kenıpénz átadásának elmaradása. Felelısségre vonást
eredményezhet, ha valaki olyan ügyleti tranzakcióban vesz részt, ahol felmerül a nem
rendeltetésszerő kifizetés gyanúja. Tudatos figyelmen kívül hagyás, szándékos észre nem vevés
vagy gondatlanság elegendı a felelısség megállapításához. Amennyiben ésszerő megfontolás
alapján nyilvánvaló, hogy valamely Harmadik félnek történı szokatlan vagy különleges kifizetés
vagy engedmény Állami hivatlanok megvesztegetését szolgálhatja, ennek figyelmen kívül
hagyása szintén megvalósítja a szabályok megszegését. Még abban az esetben is, ha abban a
hiszemben jár el, hogy a kifizetés vagy üzleti ajándék jelentéktelen, a helyi jogszabályok és
gyakorlat által engedélyezett, és megegyezik a versenytársak által folytatott gyakorlattal, ne
térjen el egyoldalúan ettıl a szabályzattól, hanem egyeztessen a jogi osztállyal.

 

6.3. Könyvek és nyilvántarások


A Philips üzletpolitikája szerint pontosan és naprakészen kell nyilvántartani minden pénzügyi
tranzakciót. A helyi és nemzetközi vesztegetés elleni jogszabályoknak való megfelelés fényében
nagy jelentıséggel bír, hogy a mi könyveink pontosan tükrözzék az üzleti tranzakciókat (azok
természetét) összhangban a vonatkozó könyvelési szabályokkal. Nem lehetnek „könyveken kívüli” vagy titkos számlák.


6.4. A vesztegetés elleni jogszabályok megsértése során alkalmazandó jogkövetkezmények


A vesztegetés elleni jogszabályok megsértése során alkalmazandó büntetések országonként
eltérıek, tartalmazhatnak jelentıs összegő büntetést, kormányzatokkal történı ügylet kötések
körében felfüggesztést vagy kizárást, és magánszemélyek illetve a hivatalnokok esetében
szabadságvesztést. Az FCPA alapján például magánszemélyek (nem kizárólag USA
állapolgárok) akár 5 évig terjedı szabadságvesztéssel is büntethetıek ha megszegik a vesztegetés

elleni jogszabályi rendelkezéseket. Azok a jogi személyek, vállalatok, melyek megszegték az
FCPA-t kizárhatják magukat az USA kormányzati szerveivel történı együttmőködés körébıl,
jelentıs összegő büntetésekre számíthatnak, továbbá szembesülhetnek azzal, hogy ezen
jogellenes magatartással elért üzleti profitjukat vissza kell fizetniük. Továbbá a vesztegetés elleni
jogszabályok megsértése a Philips csoport jó üzleti hírnevének felbecsülhetetlen károkat okozhat.
Az Egysült Királyság Megvesztegetés elleni törvénye alapján , -mely nem csak az Egyesült
Királyság állampolgáraira vonatkozik – 10 évi szabadságvesztés és pénzbírság is kiszabható.
Azok a társaságok, melyek elmulasztják a megveszetgetés megelızését, szintén bírsággal
súlythatóak még akkor is, ha ez a jogsértés az Egyesült Királyság területén kívül történt.

 

7. Kormányhivatalokkal politikai pártokkal és politikusokkal való kapcsolattartás


7.1. Általános rész


A Philips rendszeresen folytat üzleti tevékenységet regionális és nemzeti kormányokkal és helyi
önkormányzatokkal, továbbá azok tulajdonában levı cégekkel. (a továbbiakban: Kormányok).
Kormányokkal folytatott üzleti kapcsolat részletekbe menı alaposságot követel meg ( Lásd még
Direktíva 3. pont (Ajándék) és 6. pont (Vesztegetés és törvénybe ütközı kifizetések) továbbá a
közbeszerzési szabályok vonatkozhatnak Kormány projektekre és szerzıdésekre. Ezeket a
szabályokat szigorúan be kell tartani. A közbeszerzési szabályok megsértése Kormányokkal
folytatott közbeszerzési eljárásokból való kizárást vonhatja maga után, továbbá a Philips csoport
jó üzleti hírnevének felbecsülhetetlen károkat okozhat.


7.2. Politikai Pártok Politikusok


A Philips vállalatok nem részesítenek tanácsadói javadalmazásban, nem teljesítenek kifizetéseket,
és nem adnak adományokat, sem pénzben, sem természetben, politikai pártoknak, politikai
szervezeteknek, illetve az egyes politikusoknak. A vonatkozó törvények és elıírások
függvényében olyan esetekben kivételek tehetıek, amikor ez jogilag megengedett és amennyiben
a Compliance Officer egyértelmően jóváhagyta. Ezekben a kivételes esetekben, amikor
kifizetésekre, illetve adományozásokra kerül sor, maradéktalanul eleget kell tenni az ilyen jellegő
kifizetések, illetve adományok közzétételére vonatkozó összes elıírásnak.


8. Pénzmosás


A Philips elutasítja a pénzmosás gyakorlatát, így nem vesz részt olyan megállapodásokban,
amelyekrıl nyilvánvaló, illetve okkal gyanítható, hogy felvásárlást, megtartást, bármely
pénzösszeg vagy vagyontárgy használatát vagy a feletti ellenırzés megkönnyítését segíti elı
bőncselekménybıl származó bevétel elrejtésének szándékával. Bármely munkavállaló, aki
pénzmosás gyanús helyzetet észlel azon nyomban jelenteni köteles azt az Általános Üzleti Elvek
Szabályzat betartatásáért felelıs tisztségviselınek.


9. Munkavállalók és munkakörülmények

 

9.1 Javadalmazás


A javadalmazás összhangban kell, hogy álljon az összes bérezésre vonatkozó rendelettel,
beleértve azokat, amelyek a minimál bérrıl, a túlóráról és a törvényileg elıírt további
kompenzációkról rendelkeznek. Minden fegyelmezı jellegő bérlevonásnak meg kell felelnie a
helyi törvényi elıírásoknak.

Fegyelmi jellegő munkabér levonások nem megengedettek, kivéve amennyiben kollektív
megállapodás rögzíti
A bérek rendszeres idıközönként csekken, banki átutalás útján vagy, kivételes esetekben,
kézpénzben kerülnek kifizetésre. A Munkavállalók világos és részletes információt kapnak a
javadalmazásuk és az egyéb juttatások összetételérıl.

 

9.2 Munkaidı


A heti ledolgozandó munkaidı nem haladhatja meg a helyi szabályok által meghatározott
maximumot és nem lehet több mint 60 óra, beleértve a túlórát, kivéve, ha a rövid távú gazdasági
érdekek miatt kialakuló sürgısség vagy kivételes körülmények másképpen nem kívánják meg. A
munkavállalókat minimum egy napi pihenınap illeti meg a 7 munkanapból álló periódus alatt.
Hacsak a kollektív szerzıdés vagy szakszervezeti megállapodás, illetve a rövidtávú gazdasági
érdekek miatt sürgısség vagy kivételes körülmények másképpen nem rendelik, a túlóra önkéntes.

 

9.3 Munkavállalói képzés


Mind a Philips, mind pedig a munkavállalók elkötelezetten mindent megtesznek a teljesítmény és
a személyes fejlesztés az alkalmazhatóság magas szinten történı biztosítására. Ennek érdekében a
Philips megfelelı képzési lehetıségeket biztosít munkavállalói számára.

 

9.4 Munkavállalók tájékoztatása az üzletmenetrıl


A Philips a mindenkori (helyi) törvényi elıírások és / vagy általános helyi gyakorlat szerint
évente legalább egy alkalommal informálja munkavállalóit az általános üzletmenetrıl.

 

9.5 A szervezéshez való jog


A Philips elismeri, valamint tiszteletben tartja a munkavállalók azon jogát, hogy a Philips
elızetes engedélye nélkül, szabadon dönthetnek bármely szervezet alapításáról, illetve az
azokhoz való csatlakozásról (beleértve a szakszervezeteket is).
A Philips nem teszi az alkalmazás elıfeltételévé, hogy a dolgozók nem csatlakozhatnak
szakszervezetekhez, illetve, hogy a munkavállalók megszüntessék szakszervezeti tagságukat.
Továbbá, a Philips szakszervezeti tagság miatt nem fogja elbocsátani vagy bármely más módon
hátrányosan megkülönböztetni egyik munkavállalóját sem. A Philips nem avatkozik bele a
munkájukba, illetve pénzügyileg nem támogat érdekvédelmi szervezeteket, illetve nem tesz
lépéseket ilyen szervezeteknek a Philips ellenırzése alá történı bevonására.

 

9.6 Kollektív megállapodás


A Philips a törvények, a szabályok és az elterjedt munkaviszonyok és munkaáltatói gyakorlatok
keretein belül, tiszteletben tartja munkavállalóinak azt a jogát, hogy ıket szakszervezetek, illetve
más érdekvédelmi szervezetek képviseljék. A Philips vagy saját maga vagy pedig valamely
munkáltatói képviseleten keresztül részt vesz tárgyalásokon annak érdekében, hogy a
foglalkoztatási körülmények területén megállapodást érjen el.


9.7 Egyenlı és méltányos elbánás


Valamennyi munkavállalót egyenlı esély illeti meg és egyenlı bánásmódban részesül az
alkalmazás és foglalkoztatás során. A Philips arra törekszik, hogy ugyanazon szinten, hasonló
helyen végzett, ugyanazon munkáért ugyanolyan bérezés járjon. A vállalat a diszkrimináció vagy
zaklatás semmilyen formáját sem tolerálja, szolgáljon annak alapjául akár a származás, a bırszín,

a nem, az anyanyelv, a vallási, a politikai vagy egyéb vélemény, a nemzeti vagy a társadalmi
hovatartozás, vagyon, születési vagy egyéb státusz.

 

9.8. HIV / AIDS


A Philips tisztában van a HIV / AIDS témakört körülvevı érzékeny kérdésekkel és diszkrét és
bizalmas módon kezeli ezeket az ügyeket. A hiányzás, az értékelés és a kevésbé igénybevevı
munkakörbe vagy munkakörülmények közé való áthelyezés szempontjából a Philips azon
munkavállalói, akiket érint a HIV / AIDS kérdése ugyanolyan elbánásban részesülnek, mint
bármely más betegségben szenvedı munkavállaló. Egyetlen alkalmazott sem kerül elbocsátásra
és senkitıl nem lesz megfelelı alternatív foglalkoztatás lehetıség megtagadva csupán a HIV
fertızés miatt.

A Philips elutasítja a HIV tesztnek mind a foglakoztatás, a továbbképzésen való részvétel vagy az
elırelépés elıfeltételének alkalmazását, hacsak ezt annak az országnak a törvényei, ahol a Philips
tevékenységét végzi, elı nem írja.

 

9.9 Tisztességes bánásmód


A Philips nem tolerálja a Philips munkavállalókkal szembeni nyers és embertelen bánásmódot,
beleértve a szexuális zaklatást, a szexuális bántalmazást, a fizikai fenyegetést, a szellemi vagy
fizikai kényszert vagy a szóbeli bántalmazást, illetve bármely a fent felsoroltakkal való
fenyegetést.

 

9.10 Foglalkoztatási körülmények


Amennyiben ilyen fórum létezik, a munkavállalók képviselıvel folyatott a foglalkoztatási
körülményeket érintı tárgyalások kimenetelérıl a munkavállalók tájékoztatót kapnak, és a Philips
biztosítja, hogy a foglakoztatás szabályai a javadalmazás és / vagy a munkakör besorolás, a
munkaidı, a munka egészség és biztonság tekintetében átláthatóak és világosak, valamint teljes
összhangban állnak a vonatkozó helyi törvényekkel.

 

10. Munkaegészségügy és biztonság


A Philips törekszik a munkavállalói, a szerzıdéses munkaerıi és a látogatói számára a
biztonságos és egészséges munkakörülmények megteremetésre és ezért az ésszerőség határain
belül minden megtesz a következık érdekében:

 • A vonatkozó munkaegészségügyi és biztonsági törvényi elıírások és szabályok által
  megfogalmazott követelmények, illetve a Philips saját maga számára elıírt, önként
  vállal szabványok betartása, vagy azok túlteljesítése
 • A veszélyek és kockázati tényezık minimalizálása, prevenciója és azonosítása
  érdekében eljárások bevezetése
 • A mőködést érintı munka egészségügyi és biztonsági szabályok vonatkozásában
  minden munkavállaló információkkal és rendszeres képzésekkel való ellátása
 • A munkavállalókkal és / vagy képviselıikkel vagy más érdekképviseletekkel való
  konzultáció és együttmőködés,
 • A veszélyhelyzetek és balesetek vonatkozásában prevenciós eljárások és reagáló
  folyamatok bevezetése
 • A munkaegészségügy és biztonság területén elért teljesítményekrıl teljesen áttekinthetı
  és rendszeres beszámolok készítése
 • A folyamatos fejlesztés érdekében egy Plan-Do-Check-Act (azaz tervezz – cselekedj –
  ellenırizz - cselekedj) rendszer bevezetése a szervezet minden szintjén

 

11. Adatvédelem, információk és kommunikációs vagyontárgyak használata


Az információk és kommunikációs eszközök, illetve vagyontárgyak a Philips üzleti érdekeinek
figyelembevételével rendeltetésszerően használandók. Ezek a vagyontárgyak (beleértve azon
eszközöket is, amelyek a Philips tulajdonában lévı Harmadik fél birtokában vannak) a Philips
mindenkori szabályzatának megfelelıen védendıek függetlenül attól, hogy azokat közvetlenül a
Philips kezeli, vagy a Philips nevében egy Harmadik fél üzemelteti azokat. Amikor beosztásából
fakadóan egy munkavállaló hozzáféréssel rendelkezik bizalmas vagy titkos információkhoz,
akkor az információ érzékeny természetének megfelelı különleges módon kell eljárni.

A Philips munkavállalóinak különleges figyelemmel kell megóvnia a Philips azon információs
vagyonát, amelyet hordozható, magán, illetve Harmadik fél birtokában lévı média, vagy eszköz
használatán keresztül került hozzáférésre vagy abban található. Ez a különleges figyelem az
esetleges elvesztés, lopás, illetve nem engedélyezett tevékenység felismerését és minimalizálását
jelenti (pl. engedély nélküli hozzáférés, felhasználás, módosítás, megsemmisítés, illetve törlés).

Minden információval, illetve kommunikációs vagyontárggyal kapcsolatos esetet azonnal
jelenteni kell az illetékes személy / osztály felé.

A Philips információs, illetve kommunikációs vagyon tárgyainak jogellenes, etikátlan, illetve a
Philips számára más módon hátrányos felhasználása tilos, ilyen például:

 • A szándékos elérése, létrehozása, kiállítása, közvetítése, elıidézése, kinyomtatása,
  letöltése, vagy más módon történı közvetítése olyan üzeneteknek, információknak vagy
  más anyagoknak, amelyek fenyegetıek, tisztességtelenek, szeméremsértık, szexuális
  töltetőek, diszkriminálóak, sértık, becsületsértık, becsmérlık, obszcének, molesztálóak,
  spam jellegőek, ócsárlóak, illetve bármely módon törvényellenesek, helytelenek vagy
  annak tekinthetıek.
 • A szándékos másolása, sokszorosítása, közvetítése, kiosztása, kifüggesztése, eladása vagy
  bármely más módon történı terjesztése, illetve felhasználása olyan információknak illetve
  anyagoknak, amelyek a szellemi tulajdonjog védelmét vagy bármely más vonatkozó
  törvényeket, szabályt, elıírást, illetve szerzıdéseket sértenek
 • Nem kívánt kommunikációk szándékos küldése Harmadik fél számára, hacsak ık a
  kommunikáció ezt a formáját nem választották;
 • Az ilyen jellegő vagyontárgyak személyes haszon elnyerése céljából történı használata.


A Philips munkavállalói számára nem megengedett a Philips kommunikációs vagyontárgyainak,
illetve információinak bármely oly módon történı felhasználása, amely esetlegesen az üzletmenet
hathatós és hatékony mőködését megbéníthatja, illetve a Philips vagy egy Harmadik fél
információi, illetve kommunikációs vagyontárgyainak biztonságát veszélyeztetheti, ilyenek
például:

 • A biztonsági intézkedések szándékos kijátszása rendszerekhez, illetve adatokhoz való
  jogosulatlan hozzáférés céljából.
 • Bármely számítógépes rendszer szándékos veszélyeztetése (például egy vírus szándékos
  bejuttatása a rendszerbe vagy hacking), illetve
 • Eltúlzott mennyiségő üzenetek szándékos létrehozása.

 

12. Hirdetések


A Philips elkötelezetten törekszik arra, hogy a vonatkozó törvényi elıírásokat betartva minden
hirdetése, termék csomagolása és promóciós anyaga hiteles, tényeken alapuló és ne legyen
félrevezetı.


A Philips Marcom közössége a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Hirdetés és Marketing
Kommunikációs Gyakorlatok kódját követi. Ez a kód a marketing kommunikációs
tevékenységek kialakításában és kivitelezésében a tisztesség és az etika iránymutató normáit
fekteti le.


13. Versenyjog


13.1 Általános bevezetı


A Philips támogatja a szabadpiaci verseny alapelvét. A versenytörvények célja a verseny
elısegítése annak biztosítása érdekében, hogy a fogyasztók a lehetı legnagyobb választékban és a
legversenyképesebb áron jussanak termékekhez és szolgáltatásokhoz.


Fontos, hogy a Philips munkavállalói megértsék ezeket a törvényeket és ismerjék az üzleti
viselkedések azon formáit, amelyek versenyjogi kérdéseket vethetnek fel. Ezeknek a
törvényeknek a megsértése nagyon súlyos következményekkel járhat, beleértve a Philips-re
kivetett jelentıs összegő pénzbüntetést, illetve bizonyos országokban pedig akár
magánszemélyekre kiróható pénzbírságot és börtönbüntetést is.

A versenytörvények tartalmaznak rendelkezéseket, mind a versenytársakkal, mind pedig a
disztribútorokkal / viszonteladókkal kötött megállapodásokra vonatkozóan. Az erre a két
megállapodás típusra vonatkozó alapvetı szabályok a következıkben kerülnek megfogalmazásra.

A megállapodások bármely fajtája, legyen az formális, vagy informális, írásbeli vagy szóbeli, a
versenytörvények hatálya alá tartozhat. Bármely versenyjogi vonatkozású kérdés a Philips
kérdéses üzleti tevékenységét támogató jogtanácsoshoz vagy pedig a vállalat csoportszintő Jogi
osztály Versenyjogi részlegéhez intézendı (lásd még pww.antitrust.philips.com).


13.2 A Philips és bármely versenytársa közötti megállapodások


A szabadpiaci verseny alapelve azt jelenti, hogy a PHILIPS szándéka a verseny és nem a
versenytársakkal történı megegyezés. Ennek érdekében a PHILIPS bevezette a No Contact
szabályzatot. Ennek az szabályzatnak az alapelve, hogy minden PHILIPS munkavállaló1 meg kell

 

akadályozzon a versenytársakkal bármiféle kapcsolatot hacsak nincs versenyjogi szabályoknak
megfelelı egyértelmő és legalizált oka. A szabályzat további részletei a
pww.antitrust.philips.com intarnet oldalon találhatóak

A következı témák nem képezhetik a Philips és versenytársai közötti információcsere,
megbeszélés vagy megállapodás tárgyát:

 • Árak, ársávok, ármódosítások, ár elırejelzések, illetve ár trendek2
 • Árengedmények, árrés (margin), különdíjak, illetve az ár egyéb elemei
 • A Philips beszerzési (akár közbeszerzés, akár magánbeszerzés) pályázatokra adott
  ajánlatainak feltételei
 • A Philips pályázatokon való részvételi vagy azoktól való távolmaradási szándéka
 • Ügyfelek felosztása (allokáció)
 • Ügyfelek meghatározása (identitása)
 • Olyan piaci szegmensek vagy földrajzi területek, ahol a Philips vagy bármely
  versenytársa piaci aktivitást vagy növekedést tervez, vagy éppen nem tervez,
 • A piacon jelenlevı támadó jellegő verseny kezelésének módjai (pl. magatartási szabályok,
  meg nem támadási egyezség, tőzszünet, a status quo megvédése)
 • Kollektív bojkott
 • Gyártási kapacitás vagy feltöltés
 • Bizalmas piaci hírek, az ügyfelek számára adott feltételek és kondíciók, illetve az ügyfelek bevételi adatainak cseréje


FIGYELEM: A fenti témakörök nem képezhetik versenytársakkal történı megbeszélés vagy
megállapodás tárgyát, még abban az esetben sem, ha ez egy kereskedelmi szövetség vagy hasonló
szervezet keretein belül történne.

 

13.3 A Philips és disztribútorai / viszonteladói közötti megállapodások


A disztribútoraival és viszonteladóival történı megállapodások esetén a Philips a következı
magatartástól tartózkodik:

 • Viszonteladói ár fenntartása / vertikális árrögzítés3
  Tilos a vevı részére a továbbértékesítési árszint elıírása. Továbbá, egy bizonyos árszín
  megırzése érdekében nem megengedett eszköz a megfélemlítés, az áruszállítás
  késleltetése, felfüggesztése, illetve szerzıdések felmondása.4
 • Párhuzamos kereskedés megakadályozása
  Európán belül tilos bármely olyan tevékenység, amely egy tagállamból a másikba történı
  termék export megakadályozására, illetve egy másik tagországból történı termék import
  meggátolására irányul.5
 • Internet Nem gördíthetı akadály a disztribútorok Interneten keresztül történı termékértékesítés
  elé6.

 

Végül kérem, hogy tartsák szem elıtt, hogy ez az Útmutató csak a versenyjogsértések fıbb
kategóriáival foglalkozik. Egyéb üzleti tranzakciók és viselkedés, az egyes esetek
körülményeinek függvényében, szintén felvethetnek versenyjogi kérdéseket. További
információkért kérem, hogy látogasson el a pww.antitrust.philips.com weboldalra.

 

14. Titoktartás és adatvédelem


14.1 Általános


A Philips elkötelezett az ügyfelekkel, munkavállalókkal, üzleti partnerekkel és más jelentıs
személyekkel ('Személyek") kapcsolatba hozható személyes adatok védelmére.


A Philips Személyek személyes adatait csak jogos üzleti érdek fennállása esetén, a titoktartási és
Adatvédelmi Alapelvek rendelkezéseivel összhangban kezeli7, amint azt az OECD Irányelvek a
magánélet védelmérıl és a személyes adatok határokon átívelı áramlásáról (Guidelines on the
Protection of Privacy and Transborder Flows of personal data of the OECD - September 23,
1980) elıírja. A személyes adatok kezelésének az üzleti cél szempontjából lényegesnek kell
lenniük és az adatkezelés nem haladhatja meg az adatkezelés célját. Továbbá az adatkezelésnek
tisztességesnek, pontosnak és átláthatónak kell lennie. A munkavállalók adatainak kezelésének
részletes szabályai megtalálhatók a Philips Munkavállalók Adatainak Bizalmas Kezelésére
vonatkozó Szabályok (Philips Privacy Rules for Employee Data) dokumentumban8.


Más személyek adatainak kezelésének részletes szabályai megtalálhatók vagy a Philips Ügyfelek,
Szállítók és Üzleti Partnerek Adatainak Bizalmas Kezelésére vonatkozó Szabályok (Philips
Privacy Rules for Customers, Supplier and Business Partner Data Philips Privacy Rules for
Employee Data) vagy a Philips Adatkezelı Bizalmas Kezelésre vonatkozó Szabályok (Philips
Processor Privacy Rules) dokumentumokban. (További részletekért látogasson el a
pww.privacy.philips.com honlapra.)


14.2 Munkavállalók


Munkáltatói jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során munkavállalók személyes
adataik kezelésekor a Philips figyelembe veszi a munkavállalók magánélethez főzıdı

személyiségi jogait a Philips Munkavállalók Adatainak Bizalmas Kezelésére vonatkozó
Szabályok rendelkezéseinek megfelelıen.

 

14.3 Különleges adatok

 

A Philips a három Philips Titokvédelmi Szabályzat megfelelı pontjaiban foglaltak szerint további
korlátozásokat alkalmaz a különleges adatok kezelése során9.

14.4 Direct marketing


A személyek jogosultak meghatározni a Philips számára, hogy a Philips milyen módon
használhatja fel személyes adataikat marketing célra. A Philips tiszteletben tartja ezen
választásokat.

 

14.5 Gyermekek védelme


A Philips elismeri, hogy a gyermekek személyiségi jogai különleges védelmet igényelnek. Ahol
szükséges a Philips törekszik beszerezni a gyermek szülıjének, vagy törvényes gyámjának
hozzájárulását a gyermek személyes adatainak kezeléséhez.

 

14.6 Személyek jogai


Philips tiszteletben tartja a Személyek azon jogát, hogy tájékoztatást kérjenek személyes
adataiknak a Philips, vagy a Philips érdekében való kezelésérıl. A Személy jogosult kérelmezni a
személyes adatának helyesbítését, vagy törlését, továbbá jogosult az ellen tiltakozni, vagy annak
korlátozását kérelmezni. A Philips az alkalmazandó Philips Titokvédelmi Szabályzatában foglalt
eljárás szerint tesz eleget az ilyen kérelmeknek.


14.7 Hozzáférhetıvé tétel és átadás harmadik személyek részére


A Philips személyes adatot csak abban az esetben ad át harmadik személy részére, ha az az üzleti
cél érdekében szükséges, vagy ha azt jogszabály írja elı. Kérjük tanulmányozza a vonatkozó
Philips Titokvédelmi Szabályzatának a harmadik személy részére történı hozzáférhetıvé tételre,
vagy adatátadás korlátaira és ellenırzésére vonatkozó szabályait.

 

 


1 Ez a szabályzat tipikusan azokra a munkavállalókra releváns akik marekting eladási és üzleti inteligencia R&D és tender beszerzési területen
végeznek tevékenységet, továbbá akik az ügyfélkapcsolatokért felelnek , illetve a felsıvezetık
2Ez különbözı lehet ha a versenytárssal szállítási vagy disztribúciós kapcslat áll fenn. Jogi osztály kifejezett jóváhagyása szükséges mielıtt ilyen
jellegő megállapodásokra kerül sor.
3Bizonyos kivételes esetekben a viszonteladói ár fenntartás megengedett lehet, illetve egyéni elbírálás tárgyát képezheti. A Jogi osztály
elızetesen megadott, kifejezett engedélye szükséges az ilyen jellegő megállapodások megkötését megelızıen.
4A minimálisan meghirdetett ár (Minimum advertised pricing (“MAP”)szabályzatok, az adott esettıl függıen, a viszonteladói ár fenntartásaként
értelmezhetıek, amelyeket elfogadás elıtt a Jogi osztálynak fel kell terjeszteni.
5A kizárólagos disztribútori megállapodások általában megengedettek.
6Bizonyos kivételese esetekben, az egyedi körülmények függvényében, a disztribútorok Internet-en keresztül történı értékesítése korlátozható.
A Jogi osztály elızetesen megadott, kifejezett engedélye szükséges az ilyen jellegő megállapodások megkötését megelızıen.
7Az összes jogos üzleti érdek a Philips Ügyfelek, Szállítók és Üzleti Partnerek Adatainak Bizalmas Kezelésére vonatkozó Szabályok (Philips
Privacy Rules for Customers, Supplier and Business Partner Data Philips Privacy Rules for Employee Data) dokumentumban került felsorolásra.
(lásd pww.privacy.philips.com). A példák tartalmazzák a munkaviszonyt, a marketing tevékenységet, az ellenırzési és biztonsági intézkedéseket,
és a Philips jogi kötelezettségeinek betartásához szükséges intézkedéseket.
8Abban az esetben, amikor a Philips határozza meg az adatkezelés célját és módját (mely esetben a Philips adatkezelı), akkor a Philips Ügyfelek,
Szállítók és Üzleti Partnerek Adatainak Bizalmas Kezelésére vonatkozó Szabályokat kell alkalmazni. Abban az esetben, amikor a Philips
harmadik személy érdekéb
9Faji, vagy etnikai eredetre, egészségi állapotra, vallásra, politikai véleményre, érdek-képviseleti szervezeti tagságra vagy szexuális preferenciára
vonatkozó adat.