1
0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

  Philips termékjótállás

  Gyártó: Philips Consumer Lifestyle BV (Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, Hollandia)

  A jótállási feltételek megtekintéséhez válasszon az alábbi termékkategóriák közül

  A Philips Magyarország Kft. által Magyarországon forgalomba hozott szépségápolási és babaápolási készülékek jótállási feltételei

  Testápolási

  A Philips Magyarország Kft. által Magyarországon forgalomba hozott
  szépségápolási és babaápolási készülékek jótállási feltételei

  Tisztelt Vásárlónk!

  Philips termékekkel, szervizeléssel kapcsolatos kérdéseivel kérjük, keresse kollégáinkat 

   

  Facebook oldalainkon :

  www.facebook.com/Philips.AVENT.Magyar/ 
  https://www.facebook.com/PhilipsHungary/

           

  telefonos ügyfélszolgálatunkon : 

  Tel : (06 1) 700 8152  

  (Belföldi tarifával hívható munkanapokon 9.00 és 17.00 óra között. Szolgáltatója részéről további költségek jelentkezhetnek.)    

  e-mailben :

  www.philips.hu/support  weboldalon keresztül

  A Philips Magyarország Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 3. Office Garden 4. B/4.) az általa forgalmazott és Magyarországon kiskereskedelmi forgalomban értékesített, a 151/2003. (IX. 22.)  Kormányrendelete szerint a rendelet mellékletében meghatározott termékekre, a rendelet előírásai szerint, valamint az általa önként vállalt termékekre Magyarország területén a vásárlás napjától számított 1 éves időtartamra vállal jótállást.

   

  Szépségápolási és babaápolási készülékek vonatkozásában a jótállás a vásárlás napjától számított 2 év. A jelen jótállási feltételek alkalmazása során a fenti feltételekkel vásárló személy minősül fogyasztónak. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére, illetve ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik, a jótállási igény elévülése újból kezdődik. Kötelező jótállás esetén a PHILIPS a jogszabályban foglalt ideig és feltételekkel köteles a jótállásból eredő igényeket teljesíteni. A PHILIPS az önkéntesen – a jogszabály által előírt kötelező 1 éves jótállási időn felül – vállalt jótállási időszakban kijavított és
  kicserélt alkatrészekre 1 év jótállást vállal.

  A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti
  (korlátozza).

  Jótállási idő

  Ha a vásárolt termékekkel kapcsolatban - bármilyen panasza van - kérjük, szíveskedjék elsősorban ahhoz a kereskedelmi egységhez fordulni, ahol azt vásárolta, vagy jelezheti problémáját közvetlenül szerződött partnerszervizeink valamelyikénél is. A Philips cég kereskedelmi szakemberei a magyar jogszabályoknak megfelelően és a vásárlók érdekeit messzemenően figyelembe véve, azonnal intézkednek panaszának orvoslásáról.

   

  A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel, illetve az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal (például a fogyasztó nevével és címével, a termék egyedi azonosítására alkalmas adatokkal ellátott az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlával, vagy nyugtával) érvényesítheti, ezért azokat őrizze meg.

   

  Elveszett jótállási jegyet csak abban az esetben tudunk pótolni, ha a fogyasztó az adásvételi szerződés megkötését és annak dátumát, az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal igazolja. Az eladótól követelje meg a vásárlás napjának és a vásárolt termék adatainak, megnevezésének pontos feltüntetését az eladó részére előírt rovatokban. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. 

  A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok:

  A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159-167. és 6:171-6:174. §-aiban, a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben, valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott jogok illetik meg, melyek a jogszabályban foglalt kötelező jótállási időn felüli időtartamban a fentiekben foglalt megkötésekkel alkalmazandók:

   

  Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igénye teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. 

   

  A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

   

  A fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az előző bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

   

  A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

   

  Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

   

  A fogyasztó kinél és mikor jelentheti be jótállási igényét: A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A fogyasztó a jótállási idő alatt a jótállási igényét a forgalmazónál (ide értve azt a kereskedelmi egységet is, ahol a terméket megvásárolta), illetve bizonyos termékkategóriák esetén a meghatalmazott javítószolgálatnál is érvényesítheti (aktuális információért forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz). Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni. 

   

  A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékeket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik. 

   

  A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyhez csatoltan köteles feltüntetni: a javítási igény bejelentésének időpontját; a javításra átvétel időpontját, a hiba okát; a javítás módját; a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, a fogyasztási cikk kijavítással érintett részének megnevezését. Kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen fel kell tüntetni a kicserélés tényét és időpontját is. 

   

  Amennyiben nem rendelkezik jótállási jeggyel az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal a jótállási igény érvényesítésével egyidejűleg kérheti annak pótlását. 

   

  Eljárás jótállási igény esetén: A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

   

  A kötelezett, vagy megbízottja a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

  a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

  b) a fogyasztó és forgalmazó közötti szerződés keretében eladott termék megnevezését, vételárát,

  c) a szerződés forgalmazó általi teljesítésének időpontját,

  d) a hiba bejelentésének időpontját,

  e) a hiba leírását,

  f) a jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát, kivéve,  ha a kötelezett, vagy megbízottja a fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni.

   

  A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület („békéltető testület”) eljárását is kezdeményezheti. 

   

  A kijavításra vagy - ha a kötelezett, vagy megbízottja a fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni – a jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a terméket elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

  a) a fogyasztó nevét és címét,

  b) a termék azonosításához szükséges adatokat,

  c) a termék átvételének időpontját, továbbá

  d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított terméket átveheti. 

   

  Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – legkésőbb öt
  munkanapon belül igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót. 

   

  Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti, valamint az illetékes Járásbírósághoz fordulhat.

  Mi nem tartozik a garancia hatálya alá?

  A jótállási felelősség kizárása: A jótállási felelősség nem áll fenn, ha a forgalmazó, vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), rendeltetésellenes használat, szakszerűtlen kezelés, túlterhelés,  professzionális vagy iparszerű használat,  vagy a használati-kezelési útmutató be nem tartásának (különös tekintettel a rendszeres karbantartás, tisztítás elmulasztására), átalakítás, helytelen tárolás, elemi kár, természeti csapás, külső hatás következtében bekövetkezett rongálódás következménye, vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okokból következett be. 

   

  A rendeltetésellenes (szabálytalan) használat elkerülése céljából a termékhez a forgalmazó használati-kezelési útmutatást mellékel, és kéri, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a használati-kezelési útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a jótállási felelősség nem áll fenn. 

  NEMZETKÖZI GARANCIA

  A nemzetközi garancia a Magyarország területén kívül kiskereskedelmi forgalomban értékesített háztartási kisgépek, babaápolási és szépségápolási készülékek meghibásodása esetén szervizhálózatunkon keresztül vehető igénybe, elsősorban a vásárlást igazoló számla és/vagy a szabályosan kiállított nemzetközi garancia jegy alapján. A nemzetközi garancia kizárólag a hibás termék kijavítására vonatkozik, a készülék cseréje csak a vásárlás helyén lehetséges. A nemzetközi garancia időtartama megegyezik a vásárlás helyén forgalomba hozott hasonló készülékekre vonatkozó garancia időtartamával. Részletekről érdeklődjön telefonos ügyfélszolgálatunknál.

   

  Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül is a vevőt terheli.

  Akkumulátorok meghibásodása önmagában, ha az nem okoz hibát a termékben, készülékcserét nem vonhat maga után.

  Amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt a rendeltetésszerű használatot akadályozó meghibásodás miatt, úgy ahhoz a kereskedelmi egységhez kell fordulnia, ahol a terméket megvásárolta.

   

  Jótállási igény kielégítése során a jótállás kötelezettje követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az internetes vásárlásra vonatkozó további feltételeket a webáruházak általános szerződési és felhasználási feltételek menüpontja tartalmazza.

  A Philips Domestic Appliances Hungary Kft. által Magyarországon forgalomba hozott háztartási kisgépek jótállási feltételei

  A márkás licencesek garanciája

  A Philips Domestic Appliances Hungary Kft. által Magyarországon forgalomba hozott háztartási kisgépek jótállási feltételei

  Tisztelt Vásárlónk!

  Philips Domestic Appliances termékekkel, szervizeléssel kapcsolatos kérdéseivel kérjük, keresse kollégáinkat 

   

  Facebook oldalainkon :

  www.facebook.com/PhilipsHomeLivingHU/           

  www.facebook.com/SaecoHungary/   
                 

  telefonos ügyfélszolgálatunkon : 

  Tel : (06 1) 999 72 73  

  (Belföldi tarifával hívható munkanapokon 9.00 és 17.00 óra között.
  Szolgáltatója részéről további költségek jelentkezhetnek.)    

   e-mailben :

  www.philips.hu/support  weboldalon keresztül.

  A Philips Domestic Appliances Hungary Kft. (1117 Budapest, Dombóvári út 27., 2. emelet.) az általa forgalmazott és Magyarországon kiskereskedelmi forgalomban értékesített, a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelete szerint a rendelet mellékletében meghatározott termékekre, a rendelet előírásai szerint, valamint az általa önként vállalt termékekre Magyarország területén a vásárlás napjától számított 1 éves időtartamra vállal jótállást.

   

  Háztartási kisgépek és Philips SAECO kávéfőzők vonatkozásában a jótállás a vásárlás napjától számított 2 év. A jelen jótállási feltételek alkalmazása során a fenti feltételekkel vásárló személy minősül fogyasztónak. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A terméknek a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére, illetve ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik, a jótállási igény elévülése újból kezdődik. Kötelező jótállás esetén a PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES a jogszabályban foglalt ideig és feltételekkel köteles a jótállásból eredő igényeket teljesíteni. A PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES az önkéntesen – a jogszabály által előírt kötelező 1 éves jótállási időn felül – vállalt jótállási időszakban kijavított és kicserélt alkatrészekre 1 év jótállást vállal.

  A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti
  (korlátozza).

  Jótállási idő

  Ha a vásárolt termékekkel kapcsolatban - bármilyen panasza van - kérjük, szíveskedjék elsősorban ahhoz a kereskedelmi egységhez fordulni, ahol azt vásárolta, vagy jelezheti problémáját közvetlenül szerződött partnerszervizeink valamelyikénél is. A Philips Domestic Appliances cég kereskedelmi szakemberei a magyar jogszabályoknak megfelelően és a vásárlók érdekeit messzemenően figyelembe véve, azonnal intézkednek panaszának orvoslásáról.

   

  A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel, illetve az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal (például a fogyasztó nevével és címével, a termék egyedi azonosítására alkalmas adatokkal ellátott az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlával, vagy nyugtával) érvényesítheti, ezért azokat őrizze meg. 

   

  Elveszett jótállási jegyet csak abban az esetben tudunk pótolni, ha a fogyasztó az adásvételi szerződés megkötését és annak dátumát, az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal igazolja. Az eladótól követelje meg a vásárlás napjának és a vásárolt termék adatainak, megnevezésének pontos feltüntetését az eladó részére előírt rovatokban. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

   

  A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok:

  A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159-167. és 6:171-6:174. §-aiban, a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben, valamint a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott jogok illetik meg, melyek a jogszabályban foglalt kötelező jótállási időn felüli időtartamban a fentiekben foglalt megkötésekkel alkalmazandók:

   

  Hibás teljesítés esetén a fogyasztó választása szerint kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igénye teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet.

   

  A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni.

   

  A fogyasztó az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének az előző bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

   

  A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

   

  Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

   

  A fogyasztó kinél és mikor jelentheti be jótállási igényét: A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A fogyasztó a jótállási idő alatt a jótállási igényét a forgalmazónál (ide értve azt a kereskedelmi egységet is, ahol a terméket megvásárolta), illetve bizonyos termékkategóriák esetén a meghatalmazott javítószolgálatnál is érvényesítheti (aktuális információért forduljon telefonos ügyfélszolgálatunkhoz). Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.

   

  A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható termékeket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

   

  A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyhez csatoltan köteles feltüntetni: a javítási igény bejelentésének időpontját; a javításra átvétel időpontját, a hiba okát; a javítás módját; a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, a fogyasztási cikk kijavítással érintett részének megnevezését.  Kicserélés iránti igény teljesítésekor a jótállási jegyen fel kell tüntetni a kicserélés tényét és időpontját is. 

   

  Amennyiben nem rendelkezik jótállási jeggyel az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal a jótállási igény érvényesítésével egyidejűleg kérheti annak pótlását.

   

  Eljárás jótállási igény esetén: A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

   

  A kötelezett, vagy megbízottja a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

  a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

  b) a fogyasztó és forgalmazó közötti szerződés keretében eladott termék megnevezését, vételárát,

  c) a szerződés forgalmazó általi teljesítésének időpontját,

  d) a hiba bejelentésének időpontját,

  e) a hiba leírását,

  f) a jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát, kivéve,  ha a kötelezett, vagy megbízottja a fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni.

   

  A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület („békéltető testület”) eljárását is kezdeményezheti.

   

  A kijavításra vagy - ha a kötelezett, vagy megbízottja a fogyasztó jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni – a jótállási igény  teljesíthetőségének vizsgálata érdekében a terméket elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

  a) a fogyasztó nevét és címét,

  b) a termék azonosításához szükséges adatokat,

  c) a termék átvételének időpontját, továbbá

  d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított terméket átveheti. 

   

  Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – legkésőbb öt munkanapon belül igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.

   

  Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a Békéltető Testület eljárását is kezdeményezheti, valamint az illetékes Járásbírósághoz fordulhat.

  Garanciális irányelvek a Philips TV-khez, monitorokhoz, telefonokhoz, kivetítőkhöz, valamint audió, videó, fax, és diktálási termékekhez, valamint mozgássérültek számára készült járműtartozékokhoz

  A márkás licencesek garanciája

  Garanciális irányelvek a Philips TV-khez, monitorokhoz, telefonokhoz, kivetítőkhöz, valamint audió, videó, fax, és diktálási termékekhez, valamint mozgássérültek számára készült járműtartozékokhoz  

  Kedves Vásárlónk!

  A Philips termékek a legmagasabb minőségben kerülnek tervezésre és gyártásra, és kiváló minőségű teljesítményt, egyszerű használatot és egyszerű telepítést biztosítanak. Amennyiben bármilyen problémát tapasztal a termék használata során, javasoljuk, hogy elsőként olvassa el a felhasználói kézikönyvben vagy a jelen weboldal támogatási részében található információkat. A weboldal támogatási részében (a termék típusától függően) rendelkezésére állhat letölthető felhasználói kézikönyv, gyakran ismételt kérdések, oktatóvideók vagy támogatási fórum.

   

  Abban a valószínűtlen esetben, ha a termék meghibásodna, a Philips megszervezi az Ön Philips termékének térítésmentes szervizelését, amennyiben Ön a meghibásodásról a garanciális időszak alatt tájékoztatott minket, és amennyiben a terméket a felhasználói kézikönyvben foglaltakkal összhangban (azaz rendeltetés szerinti környezetben) használták. Bizonyos termékkategóriák esetében a Philips valamely partnervállalata a termékért garanciát vállaló szervezet. Kérjük, ellenőrizze le ezt a termékhez mellékelt dokumentációban.

   

  Amennyiben Ön Magyarországon nyújt be szervizelésre külföldön vásárolt terméket, a Philips arra törekszik, hogy a terméket a termék vásárlása szerinti ország garanciális feltételei szerint szervizeltesse.

   

  Ez a dokumentum kizárólag a fogyasztói termékekre vonatkozik. A professzionális termékekre az eladási- illetve vásárlási megállapodásban foglalt garanciális feltételek vonatkoznak.

  Garanciafeltételek

  A garanciális időszak a vásárlás időpontjában, a vásárlást igazoló bizonylaton található dátummal veszi kezdetét, és az alábbi „Garanciális időszak” részben foglaltak szerinti időpontban szűnik meg. Ha szervizre van szüksége, de elveszítette a vásárlást igazoló bizonylatot, vagy a Philips számára ismeretlen a kereskedő (pl. online kereskedői felület eladója), a garanciális időszak a terméken feltüntetett vagy a sorozatszám alapján ismert gyártási dátum után három hónappal kezdődik. Amennyiben gyártási dátummal vagy sorozatszámmal nem rendelkező terméket nyújtana be szervizelésre, a vásárlást igazoló érvényes bizonylatra szükség van.

   

  Ha a javítás nem lehetséges vagy kereskedelmi szempontból nem jelent életképes megoldást, a Philips kicserélheti a terméket az eredetihez hasonló új vagy felújított termékre. Javítást, firmware-frissítést vagy cserét követően a garanciális időszakot továbbra is az eredeti vásárlás időpontjától számítják.

  Mi nem tartozik a garancia hatálya alá?

  A garancia nem érvényes a következményes károkra (beleértve, de nem kizárólagosan az adatvesztést vagy elmaradt jövedelmet), sem az Ön által végrehajtott tevékenységekre – például rendszeres karbantartás, firmware-frissítések telepítése, vagy adatok mentése vagy helyreállítása – vonatkozó kompenzációra.

   

  A garancia nem terjed ki az alábbiakra, illetve nem érvényes, ha:

  - A vásárlást igazoló okmányt bármilyen módon       
    megváltoztatták vagy olvashatatlanná tették.

  - A terméken található típusszámot, sorozatszámot vagy        gyártási dátum kódját megváltoztatták, eltávolították vagy    olvashatatlanná tették.

  - A termék javítását vagy módosítását nem arra                    felhatalmazott szerviz vagy szakember végezte el.

  - A hiba a nem rendeltetésszerű, túlzott mértékű használat    (pl. folyamatos használat kereskedelmi környezetben)          eredménye.

  - A meghibásodást a termékre vonatkozó utasítások be nem
    tartása vagy a termék felhasználói kézikönyvével nem          összhangban lévő környezeti viszonyok okozták.

  - A meghibásodást a felhasználói kézikönyvben javasolttól      eltérő csatlakozó perifériák, kiegészítő berendezések vagy    tartozékok okozták.

  - A készülék megsérült, beleértve, de nem kizárólagosan az    állatok, villámlás, rendellenes feszültségszint, tűz,                természeti katasztrófa, szállítás vagy víz (kivéve, ha a          felhasználói kézikönyv kifejezetten tartalmazza, hogy a        terméket el lehet öblíteni) által okozott kárt.

  - Természetes kopásból adódó hibák vagy a jellegüknél          fogva fogyóeszköznek minősülő alkatrészek (pl. porzsákok    vagy szűrőpatronok).

  - A termék azért nem működik megfelelően, mert eredetileg
    nem abban az országban történő használatra tervezték,      gyártották vagy hagyták jóvá, ahol Ön használja azt – ez      abban az esetben fordulhat elő, ha Ön importálta a              terméket.

  - A termék a szolgáltatókhoz való hozzáférés vagy             
    szolgáltatókkal való kapcsolat problémái – mint például a
    hozzáférési (pl. kábeltévés, műholdas vagy internetes)     
    hálózatok fennakadásai, az előfizető vonalában vagy a        csatlakozó vonalban fennálló hiba, a helyi hálózat hibája      (kábelezés, fájlkiszolgáló, felhasználó vonala) és az átviteli
    hálózat hibái (interferencia, kódolás, hibák vagy rossz   
    hálózati minőség) miatt nem működik megfelelően.

  - A terméket harmadik fél által nyújtott alkalmazással     
    használták.

  Szervizelés szükséges?

  A felesleges kellemetlenségek elkerülése érdekében azt javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót és/vagy a jelen weboldal támogatás részét, mielőtt kereskedőjéhez vagy a Philipshez fordulna. A garancia időtartamán belüli szervizelés igénybevételéhez forduljon a fogyasztói központhoz a weboldalon feltüntetett elérhetőségek valamelyikén. Ha a termék már nem garanciális, egyes országokban az Önhöz legközelebb lévő szakszervizzel közvetlenül is kapcsolatba léphet. Amennyiben rendelkezésre áll szakszerviz, annak címét megtalálja ezen a weboldalon.

   

  Annak érdekében, hogy hatékonyan segíthessünk Önnek, amikor a Philipshez vagy annak szervizpartnereihez fordul, kérjük, készítse elő az alábbiakat:

  ·        A termék típus- vagy modellszáma (néha
  típusazonosítónak nevezik)

  ·        A vásárlást igazoló okmány (azaz az eredeti számla    vagy nyugta), amelyen fel van tüntetve a vásárlás              dátuma, a forgalmazó neve és a termék típusszáma;          valamint

  ·        A termék sorozatszáma vagy gyártási dátum kódja, a  terméken feltüntetettek szerint.

  A típusszám, a sorozatszám vagy a gyártási dátum    kód (ha van) az akkumulátortartó egység ajtaján vagy a termék hátoldalán vagy alján található meg.

  Garanciális időszak

  A jelen dokumentum címében felsorolt termékkategóriák garanciális ideje Magyarországon 24 hónap, kivéve az alábbiak esetében:

  Kivétel

  Garanciális időszak

  LCD-monitorok: B, S, P terméktípusok

  36 hónap

  Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.